Personalo paieška ir atranka

Personalo paieška – kaip ji vykdoma

Kokia personalo paieškos nauda:

Gaunama profesionali žmogiškųjų išteklių atrankos paslauga – personalo paieška ir padidėja tikimybė gauti tinkamiausius, jei atrenkami kandidatai iš ne mažiau trijų paieškos kanalų;
Suteikiamos konsultacijos įmonei bei būsimam darbuotojui įsiliejant į įmonę bei rengiant trijų mėnesių veiklos planą;
Konsultacijos (dvi follow-up sesijos po kandidato įdarbinimo kartu su jo tiesioginiu vadovu) pagerina kandidato adaptaciją ir įsitraukimą į įmonę bei tarpusavio komunikaciją.

Personalo paieška ir atranka – kam ji reikalinga

Kaip vyksta personalo paieška:

Kartu su įmonės vadovu ar jo įgaliotu asmeniu aptariamas personalo poreikis, kompetencijos ir reikalavimai kandidatui;
Pasirašomas personalo paieškos ir atrankos sutartis sutartai pareigybei;
Kandidatų ieškoma per ne mažiau kaip tris-keturis skirtingus paieškos šaltinius (DB bei skelbimus) ir vykdoma su jais interviu;
Pasirašius sutartį, su įmonės vadovu ar jo įgaliotu asmeniu, išgryninami naujo darbuotojo darbo tikslai ne mažiau 3 mėnesiams bei aptariame įmonės darbo kultūrą;
Po 3-4 savaičių pristatomi du-trys kandidatai pagal sutartas kompetencijas bei jiems numatomus darbo tikslus.

Atsirinkus kandidatą, įmonė su juo pasirašo darbo sutartį.
Po dviejų darbo savaičių vyksta pirmasis follow-up susitikimas su nauju darbuotoju bei paslaugos užsakovu, kurio metu galutinai sutariama dėl trijų mėnesių tikslų, antrasis follow-up susitikimas vyksta praėjus 2 mėnesiams nuo įsidarbinimo pradžios;
Besibaigiant bandomajam laikotarpiui įmonė/darbuotojas priima sprendimą dėl tinkamumo vienas kitam, darbuotojui likus dirbti laikoma, kad atranka įvykdyta sėkmingai;
Nesėkmės atveju paieška ir atranka vykdoma vieną kartą papildomai.

Personalo paieška ir atranka užtikrinant darbuotojo įsiliejimą į įmonę

Paieškos ir atrankos metu naudojami metodai:

Profesionalus interviu, nukreiptas į kompetencijų ir kandidato požiūrio aiškinimąsi;
Kalbos žinių testavimas, įvertinant skaitymo, rašymo ir kalbėsenos įgūdžius;
Tokių profesinių žinių kaip buhalterijos, dalykinio bendravimo ir raštvedybos testavimas;
Klientui pageidaujant gali būti atliekamas kandidato asmeninių savybių psichologinis testavimas;
Moderacinė diskusija siekiant išsigryninti darbuotojo trijų mėnesių darbo tikslus bei įmonės lūkesčius bei vertinant įsiliejimo sėkmingumą.

Paslaugos tiekėjo įsipareigojimai paslaugos vykdymo laikotarpiu:

Personalo paieska ir darduotoju atrankaKlientui atrinkti tinkamiausius kandidatus bei kol klientas nepriėmė galutinio spendimo dėl kandidatų tinkamumo, neteikti jų kandidatūrų kitiems paslaugos gavėjams;
Suteikti visą žinomą informaciją apie kandidatą, jo darbinę patirtį, profesines, vadovavimo ir bendrąsias kompetencijas, gautas rekomendacijas bei parengti kandidato profilį;
Pateikti kandidatų profilių palyginimą, atitikimą įmonės darbo kultūrai bei numatomiems darbo vietoms tikslams;
Profesionaliai teikti informaciją apie klientą bei darbo vietą visiems potencialiems kandidatams bei tinkamai informuoti kandidatus apie atrankos eigą;
Suteikti konsultacijas gryninant su nauju darbuotoju trijų mėnesių bandomojo laikotarpio tikslus arba rengiant veiklos planą;
Klientui įdarbinus kandidatą 12 mėnesių laikotarpyje neteikti kandidatui kitų pasiūlymų bei neįtraukti į potencialių kandidatų sąrašą vykdant kitas atrankas;
Neteikti paslaugų tarpusavyje konkuruojančioms įmonėms (įmonių sąrašas suderinamas su klientu atskirai).

Jei pasiilgote inovatyvių sprendimų, norite turėti personalą, orientuotą į sprendimus bei verslo prioritetus ir tuo pačiu išlaikyti bei motyvuoti geriausius savo įmonės darbuotojus? Personalo konsultantai yra kaip tik tie žmonės, kurių darbas sukurs Jūsų įmonei pridėtinę ir apčiuopiamą vertę.

Paruošė: eBIZ.lt naujienos verslui